رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

میثم انصاری راد، مدیر مسئول طلوع کرمان

سوابق: 14 سال فعالیت در فضای مجازی ، 7 سال فعالیت رسانه ای مجازی و 7 سال فعالیت رسانه ای خبری مجازی